Taken van het bestuur / Tasks of the Board

Het bestuur van de vereniging voert de volgende hoofdtaken uit om de doelen van de vereniging te realiseren:

  • Bepalen welke activiteiten bijdragen aan de gedefinieerde doelen en hoe die te bereiken
  • Overleg met gemeente en andere instanties over zaken die de wijk raken
  • Enthousiasmeren tot en faciliteren van initiatieven van bewoners van de wijk
  • De (statutaire) werkzaamheden van het bestuur uitvoeren, zoals financiële administratie voeren, bestuursvergaderingen houden.

 

Zie de pagina met bestuursonderwerpen om te weten waarvoor het bestuur zich actueel voor inzet.

The board of the association carries out the following main tasks to realize the objectives of the association:

  • Determine which activities contribute to the defined goals and how to achieve them
  • Consultation with the municipality and other authorities about matters that affect the district
  • Enthusiasm for and facilitate initiatives by residents of the neighbourhood
  • Carry out the (statutory) activities of the board, such as conducting financial administration, holding board meetings.

 

See the page with board topics to know what the board is currently committed to.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt ca. 8 tot 10 keer per jaar 's avonds samen om de voortgang van haar werkzaamheden te bespreken.

The board meets about 8 till 10 times a year in the evening to discuss the progress of its work.

Besluitvorming / Decision-making

Het bestuur streeft er in haar besluitvorming naar unanimiteit in haar beslissingen. Mocht unanimiteit niet mogelijk zijn, dan wordt besloten bij meerderheid van stemmen waarbij alle benoemde bestuursleden hun stem moeten uitbrengen.

In its decision-making, the Board strives for unanimity in its decisions. If unanimity is not possible, a decision is taken by majority vote, whereby all appointed board members must cast their votes.

Bestuursleden / Members of the Board

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Hanneke Moonen - voorzitter

Anne-Marie Dings - penningmeester

Chris Collaris - lid

Tobi van Sambeeck - lid (voorgedragen)

Hoi, mijn naam is Tobi en ik woon met mijn vriendin Maartje en twee dochters Krisje en Aafje aan de (korte) Van Wassenhovestraat nr. 16 sinds augustus 2021. Ik heb een achtergrond in journalistiek /redactioneel werk en sociologie en werk voor het bedrijf 4XM uit Mill als projectleider in de cultuureducatie- en evenementen-branche, vooral binnen het (voortgezet) onderwijs. We zijn erg blij met de betrokkenheid van de buurtbewoners en de fijne vibe die er hangt. Ik hoop als bestuurslid iets bij te dragen aan het behoud en mogelijk verbetering daarvan.

Rien van Den Heuvel - secretaris (voorgedragen)


Ik ben Rien van den Heuvel en ik woon bijna 2 jaar met Inge en onze 2 zonen Sil en Loek in de van Wassenhovestraat op nummer 11. Ik werk als docent op het Summa college en in mijn vrije tijd ben ik graag bezig met sport. Vanaf het moment dat we in de buurt zijn komen wonen zijn we aangenaam verrast over de onderlinge betrokkenheid en de leuke dingen die er worden georganiseerd in onze buurt. We hebben het dan ook erg naar onze zin in de Cingelshouck. Ik wil hier graag een steentje aan bijdragen door me in te zetten voor het bestuur van de buurtvereniging van onze fijne buurt.

Ton van den Broek - secretaris (aftredend)