Taken van het bestuur / Tasks of the Board

Het bestuur van de vereniging voert de volgende hoofdtaken uit om de doelen van de vereniging te realiseren:

  • Bepalen welke activiteiten bijdragen aan de gedefinieerde doelen en hoe die te bereiken
  • Overleg met gemeente en andere instanties over zaken die de wijk raken
  • Enthousiasmeren tot en faciliteren van initiatieven van bewoners van de wijk
  • De (statutaire) werkzaamheden van het bestuur uitvoeren, zoals financiële administratie voeren, bestuursvergaderingen houden.

 

Zie de pagina met bestuursonderwerpen om te weten waarvoor het bestuur zich actueel voor inzet.

The board of the association carries out the following main tasks to realize the objectives of the association:

  • Determine which activities contribute to the defined goals and how to achieve them
  • Consultation with the municipality and other authorities about matters that affect the district
  • Enthusiasm for and facilitate initiatives by residents of the neighbourhood
  • Carry out the (statutory) activities of the board, such as conducting financial administration, holding board meetings.

 

See the page with board topics to know what the board is currently committed to.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt ca. 8 tot 10 keer per jaar 's avonds samen om de voortgang van haar werkzaamheden te bespreken.

The board meets about 8 till 10 times a year in the evening to discuss the progress of its work.

Besluitvorming / Decision-making

Het bestuur streeft er in haar besluitvorming naar unanimiteit in haar beslissingen. Mocht unanimiteit niet mogelijk zijn, dan wordt besloten bij meerderheid van stemmen waarbij alle benoemde bestuursleden hun stem moeten uitbrengen.

In its decision-making, the Board strives for unanimity in its decisions. If unanimity is not possible, a decision is taken by majority vote, whereby all appointed board members must cast their votes.

Bestuursleden / Members of the Board

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Hanneke Moonen - voorzitter

Anne-Marie Dings - penningmeester

Rien van den Heuvel - secretaris

Chris Collaris - lid 

 

Tobi van Sambeeck - lid